Beckova lestvica samomorilnih misli - BSS

Lestvica BSS je namenjena za oceno resnosti samomorilnih misli oz. stopnje samomorilnega tveganja pri odraslih in mladostnikih.

  • Aaron T. Beck
  • Robert A. Steer
  • Helena Korošec Jagodič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na zdravnike psihiatre, univ. dipl. psihologe in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – D ter strokovnjake/terapevte z opravljenim primernim kliničnim usposabljanjem in izkušnjami.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja izvirne lestvice Beck Scale for Suicide Ideation® (BSS) sta Aaron T. Beck in Robert A. Steer. V Sloveniji je priredbo pripravila Helena Korošec Jagodič, priročnik je prevedla Petra Obermajer, slovenske podatke je statistično obdelala Dušica Boben. Priročnik je strokovno pregledala Zdenka Čebašek Travnik. Lestvica je izšla leta 2012.

Opis:

BSS uporabljajo terapevti pri kliničnem delu v bolnišničnem in ambulantnem okolju. Pri uporabi je treba upoštevati, da so rezultati najboljši napovedniki samomorilnega tveganja in ne toliko morebitnega samomora, da pokrivajo širok spekter odnosov in vedenj, vendar jih ne smemo uporabiti izolirano. Zavedati se moramo tudi, da BSS ne meri iskrenosti odgovorov in ne nadomesti strokovne klinične ocene. 

BSS je samoocenjevalna lestvica z 21 postavkami, ki jo uporabljajo terapevti za ugotavljanje in merjenje resnosti samomorilnih misli. 

Prvi del je sestavljen iz petih postavk in služi za triažno odkrivanje samomorilnih misli. Glede na odgovore osebe ta nadaljuje izpolnjevanje vprašalnika oz. preskoči nekaj postavk in odgovori še na zadnji dve. 

V drugem delu vprašalnika so postavke, ki sprašujejo po različnih prvinah samomorilnih misli in merijo stopnjo resnosti samomorilnih želja, vedenj in načrtov. Zadnji dve postavki pa pomagata terapevtom odkriti pomembne značilnosti ozadja poskusov samomora.

 

Usposobljenost: Zdravniki psihiatri, univ. dipl. psihologi in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – D ter strokovnjaki/terapevti z opravljenim primernim kliničnim usposabljanjem in izkušnjami.

Starost: Od 17. do 80. leta.

Trajanje: Izvedba traja od 5 do 10 minut, vrednotenje le nekaj minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana s Chronbachovim koeficientov alfa, je 0,91 (slovenski vzorec 26 hospitaliziranih in ambulantnih bolnikov), 0,90 (ameriški vzorec 126 hospitaliziranih bolnikov) in 0,87 (ameriški vzorec 52 ambulantnih bolnikov).

Veljavnost: V priročniku je predstavljena sočasna, konstruktna, diskriminantna, faktorska in napovedna veljavnost za ameriško izvirno lestvico ter nekaj rezultatov slovenske raziskave.

Norme: Norm ali mejnih vrednosti za lestvico BSS ni. Višji rezultat pomeni večjo možnost samomorilnega tveganja. Vsakršen pritrdilni odziv na katero koli postavko lahko odraža prisotnost samomorilnih namenov, zato ga mora terapevt podrobneje raziskati.