Profil indeks emocij - PIE

S pomočjo Profil indeksa emocij dobimo informacije o nekaterih osnovnih osebnostnih potezah na podlagi čustev. Primeren je za mladostnike in odrasle (od 14. do 70. leta).

  • Robert Plutchik
  • Henry Kellerman
  • Angela Baškovac Milinković
  • Živana Bele Potočnik
  • Brigita Hruševar Bobek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja PIE (org. Emotional Profile Index – EPI) sta Robert Plutchik in Henry Kellerman. Priročnik je sestavljen iz vseh spoznanj in raziskav od prve slovenske izdaje leta 1979 do 2022. V peti, dopolnjeni izdaji, ki jo je uredila Dušica Boben in strokovno pregledal Niko Arnerić, je struktura priročnika ostala enaka, posodobljena so le poglavja o merskih lastnostih, normah in raziskavah

Opis:

PIE je osebnostni vprašalnik, ki nudi informacije o nekaterih osnovnih osebnostnih potezah in osebnostnih konfliktih posameznika. Osnovan je na večdimenzionalnem modelu emocij R. Plutchika, po katerem se osebnostne poteze pojmujejo kot mešanica različnih čustev. S PIE dobimo krožni profil, ki nakazuje osnovne poteze osebnosti: samozaščita, agresivnost, inkorporacija, opozicionalnost, eksploracija, nekontroliranost, reprodukcija in deprivacija. Vprašalnik vključuje tudi t. i. oceno bias. 

PIE je na voljo v papirni in spletni obliki. Izvedba je skupinska ali individualna. Vprašalnik ima 62 postavk – različnih kombinacij parov dvanajstih pridevnikov. Oseba v vsakem paru izbere en pridevnik, ki zanjo bolj velja.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Od 14. do 70. leta.

Trajanje: Izvedba traja od 10 do 15 minut. Vrednotenje s šablonami in risanje profila traja 5 minut, preko spletne aplikacije TESTrešuj pa le nekaj minut oz. je samodejno, če aplikacijo uporabimo tudi za izvedbo.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (alfa koeficienti) slovenskega vzorca iz let 2015–2021 (N = 10.088) je od 0,70 (Eksploracija) do 0,84 (Reprodukcija). V priročniku najdete podatke o notranji zanesljivosti tudi za druge vzorce iz različnih časovnih obdobij in različnih načinov izvedbe. Prav tako pa so navedeni tudi podatki o stabilnosti v času.

Veljavnost: V priročniku so za konstruktno in kriterijsko veljavnost zbrani rezultati več raziskav iz tujine in Slovenije.

Norme: Slovenske norme (2021) so v obliki percentilov. Izračunane so za starostne skupine 14–16 let (osnovnošolci), 17–19 let (srednješolci), 20–24 let, 25–34 let, 35–44 let, 45–54 let, 55–69 let. Pri nekaterih skupinah so norme razdeljene še glede na spol in način izvedbe testiranja (papir-svinčnik, elektronska izvedba).