Vprašalnik impulzivnosti - IVE

Vprašalnik impulzivnosti meri impulzivnost, pustolovskost in empatijo. Namenjen je mladostnikom starejšim od 16 let in odraslim.

  • Hans Jurgen Eysenck
  • Sybil B. G. Eysenck
  • Niko Arnerić
  • Dušica Boben
  • Igor Krajnc

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B:  zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja angleškega Vprašalnika impulzivnosti (orig. Impulsiveness Questionnaire – IVE) sta Hans J. Eysenck in Sybil B. G. Eysenck. Pri priredbi in zbiranju slovenskih podatkov nam je pomagal Niko Arnerić. Vprašalnik je bil prvič izdan leta 1997, dopolnjen priročnik (skupaj z EPQ-R) je izšel leta 2012.

Opis:

Ker avtorja Hans J. Eysenck in Sybil B. G. Eysenck z vprašalnikom EPQ nista dobila neposrednih podatkov o impulzivnosti, ki je ena od zelo pomembnih osebnostnih lastnosti posameznika, sta se odločila izdelati poseben vprašalnik. Najprej sta izdelala vprašalnik s 63 postavkami, študiji iz leta 1978 je sledila standardizacija prirejene krajše oblike vprašalnika, ki ga sedaj poznamo pod imenom IVE.

Vprašalnik meri impulzivnost, pustolovskost (bolj ekstravertiran tip impulzivnosti) in empatijo. Vprašalnik ima 54 trditev, na katere oseba odgovarja z DA ali NE. Vprašalnik lahko izvedemo skupinsko ali individualno.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Vprašalnik je namenjen odraslim in mladostnikom, starejšim od 16 let.

Trajanje: Izvedba traja okoli 10 minut, vrednotenje nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti notranje zanesljivosti so na slovenskem vzorcu od 0,75 do 0,86 za moške (N = 354) in od 0,78 do 0,90 za ženske (N = 154). Koeficienti, dobljeni v Veliki Britaniji, so za moške od 0,64 do 0,85, za ženske pa od 0,69 do 0,84. Zanesljivost pri testu-retestu z enomesečnim premorom za Veliko Britanijo je od 0,77 do 0,90.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav. Predstavljene so tudi korelacije lestvic IVE in EPQ-R na slovenskem in britanskem vzorcu.

Norme: Za slovenski vzorec so navedene aritmetične sredine in standardni odkloni za štiri starostne skupine ločene po spolu (do 25 let, od 25 do 35 let, 35 in več let).