Vprašalnik o socialnem vedenju otrok - SV-O

Vprašalnik o socialnem vedenju otrok (SV-O) meri socialna kompetentnost otrok, načini čustvenega izražanja in težave pri socialnem prilagajanju. Namenjen je otrokom starim od 2 leti in 6 mesecev do 7 let in 5 mesecev.

  • Peter J. LaFreniere
  • Jean E. Dumas
  • Maja Zupančič
  • Alenka Gril
  • Tina Kavčič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja ameriškega vprašalnika Social Competence and Behavior Evaluation Preschool Edition (SCBC) sta Peter J. LaFreniere in Jean E. Dumas (1995). Slovensko priredbo smo naredili na Centru za psihodiagnostična sredstva, strokovno jo je vodila Maja Zupančič, ki je skupaj s kolegicama Alenko Gril in Tino Kavčič napisala tudi slovenski priročnik. SV-O smo prvič izdali leta 2001, leta 2015 pa je izšel nov priročnik s podosobljenimi slovenskimi normami in dodanimi številnimi raziskavami. Pri zbiranju podatkov nam je pomagalo čez 30 psihologov in študentov psihologije, ki so svetovalnim delavcem, vzgojiteljicam in učiteljicam v vrtcih in osnovnih šolah predstavili vprašalnik in poskrbeli za ustrezno izpolnjevanje. Priročnik je strokovno pregledala Ljubica Marjanovič Umek.

Opis:

S skupnim rezultatom vprašalnika dobimo vpogled v otrokovo splošno socialno prilagajanje v vrtcu/šoli. Opisuje ga osem temeljnih lestvic, ki se nanašajo na značilnosti otrokovega čustvenega izražanja (veselje-potrtost, zaupljivost-anksioznost, strpnost-jeza), njegove interakcije z vrstniki (vključevanje-osamljenost, mirnost-agresivnost, prosocialnost-egoizem) ter njegove interakcije z vzgojiteljicami/učiteljicami (sodelovanje-nasprotovanje, samostojnost-odvisnost). S specifično kombinacijo med lestvicami dobimo še štiri sestavljene rezultate: otrokovo socialno kompetentnost v ožjem smislu, težave ponotranjenja, težave pozunanjenja in splošno prilagajanje. 

Z rezultati si pomagamo pri svetovanju vzgojiteljem/učiteljem in staršem pri usmerjanju njihovega vzgojnega dela, saj sočasno odkriva otrokova »močna« in »šibka« področja vedenja v socialni skupini izven družine. Vprašalnik ima 80 trditev, ki se nanašajo na tipična otrokova vedenja v vrtcu ali šoli. Vprašalnik zato izpolni otrokova vzgojiteljica ali učiteljica, ki otroka v tem okolju najbolje pozna. Vprašalnik je v papirni ali spletni obliki.

Usposobljenost: Univ. dipl. psiholog (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Od 2;6 do 7;5 leta oz. za učence do vključno 2. razreda osnovne šole.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja največ 20 minut ne glede na obliko izvedbe. Vrednotenje in risanje profila traja 10 minut oz. nekaj minut preko spletne aplikacije. Če je tudi izvedba preko spletne aplikacije TESTrešuj, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: 95 otrok je neodvisno ocenilo 13 vzgojiteljic in njihovih pomočnic. Koeficienti skladnosti med ocenjevalci so se gibali za posamezne lestvice od 0,69 do 0,89. Cronbachovi koeficienti alfa (N = 729) so za temeljne lestvice od 0,76 do 0,88, za sestavljene lestvice pa 0,95 (socialna kompetentnost), 0,86 (ponotranjenje težav), 0,92 (pozunanjenje težav) in 0,96 (splošno prilagajanje). V priročniku je opisanih tudi več študij časovne stabilnosti.

Veljavnost: V priročniku so predstavljene številne tuje in slovenske študije, ki potrjujejo konstruktno in kriterijsko veljavnost. Opisani so tudi rezultati različnih študij npr. napovedniki socialnega vedenja v zgodnjem otroštvu in po vstopu v šolo, napovedna vrednost socialnega vedenja za učno uspešnost prvošolcev itd.

Norme: Slovenske norme iz leta 2014 so oblikovane na vzorcu 709 otrok, starih od 2;6 do 7;5 leta. Norme v obliki T–vrednosti so ločene za vrtčevske in šolske otroke ter po spolu.