Vprašalnik samopodobe - SPA

Vprašalnik samopodobe meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno samopodobo. Namenjen je otrokom in mladostnikom od 10. do 17. leta starosti.

  • Gonzalo Musitu
  • Fernando Garcia
  • Melchor Guitérrez
  • Sonja Pečjak
  • Igor Krajnc

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji španskega Vprašalnika samopodobe (orig. Autoconcepto Forma A – AFA) so Gonzalo Musita, Fernando García in Melchor Gutiérrez. Vprašalnik je bil prirejen na Centru za psihodiagnostična sredstva in prvič izdan leta 1998. Španski del priročnika je prevedel Miro Bajt, slovensko besedilo pa sta prispevala Sonja Pečjak in Igor Krajnc. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo čez 2000 učencev in dijakov ter številni šolski psihologi. Leta 2012 smo izdali nov, dopolnjen priročnik, v katerem podrobneje predstavljamo uporabnost SPA, opise raziskav in izkušnje praktikov.  

Opis:

Pojem samopodobe je kot psihološki pojem prvi uporabil William James leta 1890 in ga opredelil kot vse tisto, kar si oseba misli o sebi, da je, in tisto, kar si želi pokazati, da je. Vprašalnik temelji na Shavelsonovem modelu samopodobe, ki splošno samopodobo deli v dve dimenziji: akademsko/učno in neakademsko/neučno samopodobo. Prva se deli na posamezna predmetna področja, druga pa na čustveno, telesno in socialno samopodobo. SPA tako meri poleg splošne tudi družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno samopodobo.

Slovenski vprašalnik vsebuje 44 postavk, na katere učenci in dijaki odgovarjajo z vedno, včasih in nikoli. Izvajanje testiranja je individualno ali skupinsko. Vprašalnik je pripravljen ločeno za dekleta in fante.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Vprašalnik je namenjen učencem od petega razreda devetletne osnovne šole dalje in dijakom do tretjega letnika vseh srednjih šol, torej osebam starim od 10 do 17 let.

Trajanje: Otroci ali mladostniki vprašalnik rešijo v 10–20 minutah, za vrednotenje pa potrebujemo le nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti so za posamezne dimenzije ločeni glede na spol in šolo med 0,61 in 0,81 ter za splošno samopodobo od 0,86 do 0,88; zanesljivost za celoten slovenski vzorec skupaj (N = 1697) pa je za posamezne dimenzije od 0,65 do 0,77 in za splošno samopodobo 0,87.

Veljavnost: Faktorska analiza na španskem in slovenskem vzorcu potrjuje teoretične dimenzije samopodobe. Prikazani so tudi rezultati različnih raziskav iz originalnega priročnika ter rezultati novejših raziskav, ki smo jih zbrali in uredili v drugi izdaji priročnika (glede družine, prosocialnega vedenja, drog, šole, spreminjanja samopodobe). Dodali smo tudi statistične podatke, ki jih je zbrala pri svojem delu v klinični praksi Vesna Žličar, in jih analizirali s klastrsko analizo.

Norme: V priročniku so navedene percentilne norme, ločene po spolu in starosti (glede na šolski razred). Izračunane so na vzorcu 561 dečkov in 1163 deklic osnovnih (od 4. do 8. razreda oz. 5. do 9. razreda devetletke) in srednjih šol (od 1. do 3. letnika).