Vprašalnik za merjenje strukture osebnosti po modelu "Velikih pet" - BFQ

Z vprašalnikom merimo pet faktorjev osebnosti (s poddimenzijami). Primeren je za starejše od 18 let.

  • Gian Vittorio Caprara
  • Claudio Barbaranelli
  • Laura Borgogni
  • Valentin Bucik, Dušica Boben, Brigita Hruševar Bobek 
  • Maja Zupančič, Martina Horvat (oblika vprašalnika za starejše) 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Vprašalnik BFQ (org. Big Five Questionnaire – BFQ) so razvili Gian Vittorio Caprara, Claudio Barbaranelli in Laura Borgogni. Slovensko priredbo so izpeljali Marina Furlan Pahulja, Valentin Bucik, Brigita Hruševar Bobek in Dušica Boben. Vprašalnik je prvič izšel leta 1997. Leta 2012 smo izdali še obliko vprašalnika za starejše (65 let in več), ki sta jo priredili Maja Zupančič in Martina Horvat, izračunali smo tudi nove norme za odrasle ter izdali nov dopolnjen priročnik.

Opis:

Razvoj vprašalnika temelji na upoštevanju klasičnih kvalifikacij petih faktorjev osebnosti in njihovih poddimenzij, vključitvi dodatne lestvice socialne zaželenosti odgovorov ter varčnosti pri ugotavljanju števila poddimenzij in števila postavk.

Vprašalnik BFQ ima 132 trditev, na katere se odgovarja na 5-stopenjski lestvici. Pet glavnih dimenzij in deset poddimenzij, ki jih meri, so: Energija (poddimenziji Aktivnost in Dominantnost), Sprejemljivost (poddimenziji Sodelovanje in Prijaznost), Vestnost (poddimenziji Natančnost in Vztrajnost), Čustvena stabilnost (poddimenziji Kontrola čustev in Kontrola impulzov) in Odprtost (poddimenziji Odprtost za kulturo in Odprtost za izkušnje).

Vprašalnik BFQ za starejše (stare 65 let in več) smo pripravili v dveh oblikah, in sicer kot vprašalnik samoocene ter kot vprašalnik, pri katerem starejšo osebo ocenjuje nekdo, ki jo dobro pozna. V vprašalniku smo 10 postavk prilagodili tako, da se prilegajo razvojnemu kontekstu oseb v pozni odraslosti.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Vprašalnik je namenjen osebam, starim od 18 do 98 let.

Trajanje: Izvedba traja okoli 30 minut. Vrednotenje s šablonami traja 10 minut, s spletno aplikacijo TESTrešuj pa nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachovi koeficienti notranje zanesljivosti alfa (N = 2505, iz leta 2012) so od 0,64 do 0,82 za posamezne poddimenzije in od 0,75 do 0,85 za dimenzije, za lestvico neiskrenosti pa Cronbachov alfa znaša 0,80. Analiza zanesljivosti za vprašalnik BFQ za starejše je za poddimenzije in dimenzije pokazala Cronbachove koeficiente alfa, ki se raztezajo od 0,74 do 0,87 pri oceni drugih (N = 364) in med 0,43 do 0,78 pri samooceni (N = 167).

Veljavnost: Stabilnost faktorske strukture je bila potrjena z izračunom koeficientov konsistentnosti (Gorsuch) za 6 različnih faktorskih rešitev glede na pogoje preverjanja. Povprečni koeficienti so 0,95 za faktor Energija, 0,93 za Čustveno stabilnost, 0,89 za Odprtost, 0,91 za faktor Vestnost in 0,90 za Sprejemljivost in so v celoti skladni z italijanskimi podatki. V priročniku so opisani rezultati faktorske analize desetih poddimenzij na vzorcu iz leta 1997 (N = 1525), 2012 (N = 2480) in na vzorcu starejših oseb (N = 365, ocena drugih in N = 167, samoocena), konvergentna in diskriminantna veljavnost modela in pripomočkov (primerjava med BFQ, BFO-S in BFO-D).

Norme: Norme so v obliki T-vrednosti združene v štiri starostne skupine ter ločene tudi po spolu. V časopisu TESTinfo št. 2, 1997 smo objavili tudi podatke za vzorčni profil menedžerjev (najdete jih tudi na spletni strani www.center.si).