Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu – BIP

Praktično usmerjen vprašalnik za ugotavljanje osebnostnih lastnosti v delovnem okolju. Primeren za aktivno populacijo med 20 in 64 letom.

Avtorji:
  •  Rüdiger Hossiep 
  •  Michael Paschen
  •  Oliver Mühlhaus
  • Annelen Collatz
  •  Dušica Boben
  •  Marjeta Trstenjak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša za interpretacijo). 

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.


Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu (orig. Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung oz. ang. Bussiness-focused Inventory of Personality) je plod raziskovalnega dela, ki sta ga vodila Rüdiger Hossiep in Michael Paschen, kot sodelavca sta omenjena Oliver Mühlhaus in Annelen Collatz. V Sloveniji smo priredili vprašalnik in sestavili priročnik iz prevoda angleške in nemške oblike ter ga prvič izdali leta 2015. Pri priredbi, ki sta jo vodili psihologinji Centra za psihodiagnostična sredstva Dušica Boben in Marjeta Trstenjak, je sodelovalo 49 psihologov in študentov psihologije. Statistične izračune je izdelal David Gosar. Priročnik je strokovno pregledal Boštjan Bajec.

Opis:

BIP je osebnostni preskus, ki temelji na praksi in je razvit, da bi bil v pomoč pri praktičnih vprašanjih o osebnosti, ki se porajajo na delovnem mestu. Vprašalnik je precej pragmatičen, čeprav so avtorji pri razvoju upoštevali teorije iz diferencialne in motivacijske psihologije. Namenjen je ugotavljanju osebnostnih lastnosti, povezanih z delovnim okoljem. Primeren je za aktivno populacijo, staro od 20 do 64 let.

Poleg vprašalnika za samooceno (BIP), ki ima 220 trditev, na katere se odgovarja na 6-stopenjski lestvici, lahko s posebnim, krajšim vprašalnikom (BIP-D, 42 postavk, 10-stopenjska odgovorna lestvica) posameznika oceni tudi kdo drug, ki ga dovolj dobro pozna. Oba vprašalnika vključujeta 14 lestvic na štirih področjih. Področje Delovna motivacija vključuje 3 lestvice – Motiviranost za dosežke, Motiviranost za prevzem pobude in Motiviranost za vodenje; področje Poklicno vedenje prav tako tri – Vestnost, Prožnost in Aktivnost; tretje področje so Socialne kompetence in vključuje pet lestvic – Socialne kompetence, Socialna občutljivost, Navezovanje stikov, Sociabilnost, Sodelovanje in Asertivnost; četrto področje so Psihološke prvine, lestvice pa Čustvena stabilnost, Obremenljivost in Samozaupanje. Dodatna lestvica meri upravljanje vtisa. Poleg tega BIP vsebuje še štiri indekse, ki so raziskovalne narave in niso prave lestvice; to so Nadzor doživljanja, Tekmovalnost, Mobilnost in Usmerjenost na prosti čas.

Vprašalnik BIP se skupaj z drugimi viri podatkov uporablja pri izbiri kandidatov za delo, pri razvoju in coachingu ter pri poklicnem svetovanju. Vprašalnik BIP-D je uporaben v ocenjevalnih centrih, za ocenjevanje sodelavcev in sistematično podajanje povratnih informacij nadrejenim.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B

Starost: Odrasli, ki so ali so že bili zaposleni, stari od 20 do 64 let.

Trajanje: Izvedba traja od 30 do 40 minut, vrednotenje in risanje profila približno 15 minut. Preko aplikacije TESTrešuj je omogočeno spletno izpolnjevanje vprašalnika (30–40 minut) ali vrednotenje (nekaj minut) s samodejno ustvarjenim poročilom.

Zanesljivost: Zanesljivost BIP, izračunana s Cronbachovim koeficientom alfa, je pri slovenskem vzorcu (N = 677) za večino lestvic med 0,70 in 0,80, najnižja je pri Lestvici o upravljanju vtisa (0,52), najvišja pri Obremenljivosti (0,91). Stabilnost rezultatov v času je za nemški vzorec po dveh mesecih znašala od 0,77 do 0,89, pri podatkih iz Združenega Kraljestva pa po enem mesecu od 0,69 do 0,91. 

Slovenske zanesljivosti (Cronbachov koeficient alfa) vprašalnika za oceno drugih BIP-D pa se gibljejo od 0,70 do 0,89 (N = 275).

Veljavnost: V priročniku je predstavljena notranja struktura vprašalnika in povezanost lestvic s kazalci poklicnega uspeha, študije o konvergentni veljavnosti z vprašalnikom Velikih pet, Eysenckovim osebnostnim vprašalnikom (revidirana oblika) in Freiburškim osebnostnim vprašalnikom (revidirana oblika); tuja študija vključuje še Cattelov vprašalnik 16PF.

Norme: Slovenske norme so navedene za celoten vzorec (N = 677), po spolu in starostnih skupinah (do 23, 24–29, 30–37, 38–50, nad 50 let), in sicer v dveh oblikah standardiziranih vrednosti: stanine (9 stopenj) ter sten (10 stopenj). Navajamo tudi nemške norme za različne delovne vloge in področja zaposlitev.

Za BIP-D norme niso potrebne. Profil se primerja s profilom BIP.