Barvne progresivne matrice - CPM

Z barvnimi progresivnimi matricami merimo eduktivno komponento splošne intelektualne sposobnosti. Primerne so za starost od 4. leta naprej (za najmlajše so v obliki sestavljanke), za ljudi s posebnimi potrebami in starejše ljudi.

  • John C. Raven,  Irene Styles, Michael Raven (test)
  • John C. Raven, J. H. Court, John Raven (več) (priročnik) 
Vodja slovenske priredbe:
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Leta 1948 je John C. Raven prvič s poskusnimi Barvnimi progresivnimi matricami (orig. Coloured Progressive Matrices – CPM) v obliki sestavljanke individualno testiral 291 škotskih otrok, naslednje leto je že sledila standardizacija klasične knjižne oblike, ki je bila nato še prenovljena leta 1956 in leta 2006–2007. Vzporedno obliko barvnih progresivnih matric (CPM-P) sta izdelala Irene Styles in Michael Raven leta 1998. Slovensko standardizacijo smo naredili leta 1998 na Centru za psihodiagnostična sredstva pod vodstvom Dušice Boben. Pri tem je sodelovalo 22 osnovnih šol in številni šolski psihologi.


Opis

S CPM merimo človekovo intelektualno storilnost v čisto faktorskem smislu. Ocenjujemo glavne kognitivne procese, ki jih otroci, stari manj kot enajst let, običajno že zmorejo. Ker s CPM lahko ocenimo trenutno jasnost opazovanja in stopnjo intelektualnega razvoja, napačnih odzivov ne moremo zadovoljivo uporabiti za kvantitativno ocenjevanje vrste intelektualne disfunkcije. Z njimi lahko le določimo, kje se človek moti in morda še, zakaj se moti.

Uporabljamo jih za testiranje otrok in starejših ljudi, za antropološke študije in klinično delo. Uporabne so tudi pri ljudeh, ki ne razumejo ali ne znajo slovensko, imajo motnje motorike, cerebralno paralizo ali motnje sluha in govora, kot tudi pri ljudeh z manjšimi mentalnimi zmožnostmi in pri tistih, pri katerih se je intelektualna moč zmanjšala. 

CPM so pripravljene za izvedbo v skupinah. Uporabljamo pa jih tudi individualno, predvsem pri mlajših otrocih, ki še ne pišejo, ali pri tistih testirancih, ki imajo z zapisovanjem težave.

CPM vsebujejo 36 postavk (nalog) v treh sklopih po 12 problemov, ki so natisnjeni na barvnem ozadju. List, na katerega testiranec piše odgovore, je tiskan dvoslojno. Na spodnjem listu je zapisan ključ, kar omogoča zelo enostavno in povsem objektivno točkovanje. Testator le odtrga zgornji list in na spodnjem prešteje pravilne odgovore. Paziti moramo le, da uporabimo pravilen odgovorni list, saj imata klasična in vzporedna oblika različen ključ.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Od 6. do 85. leta.

Trajanje: Čas ni omejen. Reševanje skupaj z navodili traja približno 30 minut. Vrednotenje nam vzame le nekaj minut.

Zanesljivost: Razpolovitvena zanesljivost je 0,91, notranja zanesljivost pa 0,89 (slovenski podatki).

Veljavnost: V priročniku so navedene številne študije veljavnosti z vidika različnih kultur, v kliničnem in izobraževalnem okolju.

Norme: Percentilne norme za različne starosti in kulture. V priročniku so navedene slovenske percentilne norme (vzorec 520 otrok iz male šole in 1290 otrok iz osemletne osnovne šole) iz leta 1998 za starost od 6 do 13 let (neizravnane in izravnane v polletnih intervalih). V dodatku priročnika Slovenska standardizacija RPM najdete podatke za otroke iz osnovnih šol s prilagojenim programom.