Test nizov - TN

S Testom nizov merimo fluidno inteligentnost. Primeren je za mladostnike in odrasle.

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor je Vid Pogačnik. Test je prvič izšel leta 1983, leta 1994 je bil izdan dopolnjen priročnik (ponatis 2006), v letu 2016 smo začeli pripravljati nov dopolnjen priročnik. Materiali za test so bili pripravljeni v Centru za psihodiagnostična sredstva v sodelovanju avtorja in Živane Bele Potočnik.

Opis:

Test se naslanja na procesni model inteligentnosti (avtor ga opisuje v svoji knjigi Pojmovanje inteligentnosti, Didakta, 1995). Inteligentnost avtor opredeli kot od izkušenj neodvisno sposobnost živega bitja, da obdeluje informacije. Tako TN v prvi vrsti meri fluidno inteligentnost, vsebuje pa tudi nekaj zaznavne in prostorske komponente. Na rezultat vplivajo predvsem sposobnost odkrivanja odnosov in zakonitosti, torej sklepanja na podlagi neverbalnega gradiva, dober delovni spomin, hitrost obdelave informacij, pri reševanju pa pomaga tudi hitrost zaznavanja posameznika in sposobnost miselnega obračanja likov.

Obe različici testa TN, 20-minutna in kratka 10-minutna oblika (za vsako obstajata enakovredni paralelni obliki A in B), merita torej fluidno inteligentnost mladostnikov in odraslih, ki je relativno neodvisna od vzgoje, izkušenj in kulture. Sposobnost se razvije do odrasle dobe, nato nekaj časa stagnira, s staranjem pa pride do opaznega upada, ki je posledica predvsem upočasnjenega procesa obdelave informacij. Med spoloma ni razlik.

Uporaba testa je skupinska ali individualna. TN je neverbalni test hitrosti, tipa papir-svinčnik. Sestavljen je iz 45 nalog (oz. 30 v kratki različici). V vsaki nalogi je na levi strani niz 15 likov, na desni strani pa pet predlaganih odgovorov, med katerimi je samo en tak, ki niz pravilno nadaljuje.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Test je namenjen mladostnikom od 10 let dalje, predvsem pa odraslim.

Trajanje: Čas izvedbe je omejen na 10 (TN-10) ali 20 minut (TN-20), vrednotenje s šablono traja nekaj minut.

Zanesljivost: Za TN-20 (N = 376) je po metodi ocene r iz povprečne korelacije postavka-test 0,86, po metodi par-nepar 0,90 in po metodi test-retest (48 mesecev) 0,90; za TN-10 (N = 429) pa po metodi ocene r iz povprečne korelacije postavka-test 0,84 in po metodi par-nepar 0,81.

Veljavnost: V priročniku najdete korelacije med različnimi testi sposobnosti (Beta, TRL, D-48) in drugimi testi specifičnih sposobnosti. Predstavljena je tudi faktorska analiza večje baterije testov sposobnosti.

Norme: C- in T-vrednosti za TN-20 za osmošolce (N = 268) in percentili za šestošolce (N = 108) ter IQ-vrednosti (M = 100, SD = 15) za TN-20 in TN-10 za odrasle (N = 736) glede na starostne skupine od 20 do 60 let s 5-letnim razmakom. Poleg tega so v priročniku tudi analize rezultatov različnih skupin (kandidati za zaposlitev, poklicni vozniki, osnovnošolci, kandidati za štipendije, psihološko svetovanje na srednjih šolah, izbor nadarjenih učencev, svetovanje brezposelnim ...).