Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke – 3. izdaja – WPPSI-IIISI

Tretja izdaja Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-III) je razvojno-psihološki pripomoček, ki ga izvajamo individualno, in je namenjen ocenjevanju intelektualne sposobnosti otrok, starih od 2 leti in 6 mesecev do 7 let in 3 mesece (2;6–7;3 leta).

  • David Wechsler 
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

WPSSI-IIISI (orig. Wechsler Prescool and Primary Scale of IntelligenceThird Edition), avtorja Davida Wechslerja, je prva izdaja Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke v Sloveniji. Vodja slovenske priredbe je bila Dušica Boben, za statistične izračune je poskrbel David Gosar. Podteste so priredili Zorka Bečaj, Tjaša Lah Tolar, Petra Lešnik Musek, Anita Prezelj, Marjeta Trstenjak in Dušica Boben, preostali del priročnikov pa je prevedel Darko Kovačič. Pri dveh pilotnih študijah in standardizaciji je sodelovalo več kot 40 psihologov. Priročnika je strokovno pregledala Maja Zupančič. WPPSI-IIISI je prvič izšel leta 2013.

Opis:

WPSSI-IIISI nam daje izčrpno oceno splošnega intelektualnega delovanja otrok. Uporaben je pri psiholoških pregledih v zdravstvenih domovih, bolnicah, svetovalnih centrih, vrtcih in osnovnih šolah, pri ocenjevanju intelektualne nadarjenosti, spoznavnih razvojnih zaostankov in učnih težav.

Za otroke, stare od 2;6 do 3;11 leta, je test sestavljen iz štirih glavnih podtestov in enega dodatnega podtesta. Za otroke, stare od 4;0 do 7;3 leta, je glavnih podtestov sedem, dodatni podtesti so štirje, obstajata pa še dva izbirna podtesta.

WPPSI-IIISI vključuje Besedni, Nebesedni in Celotni IQ. Poleg tega je za otroke od 4;0 do 7;3 leta mogoče izpeljati Količnik hitrosti obdelave, za otroke obeh starostnih obdobij pa lahko določimo Splošni jezik.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Od 2;6 do 7;3.

Trajanje: Izvedba glavnih podtestov traja od 30 do 35 minut za večino otrok od 2;6 do 3;11 leta ter od 40 do 50 minut za večino otrok od 4;0 do 7;3 leta. Z izvedbo dodatnega podtesta pri mlajši skupini otrok testiranje podaljšamo za 5–7 minut, pri starejši skupini otrok pa za 3–4 minute oz. potrebujemo za vse podteste še 30–35 minut. Trajanje vrednotenja je odvisno od izkušenosti psihologa in namena testiranja.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti notranje skladnosti (slovenski vzorec, N = 786) so za Besedni IQ pri različnih starostih od 0,88 do 0,93, za Nebesedni IQ od 0,75 do 0,94, za Celotni IQ od 0,88 do 0,96, za Splošni jezik od 0,74 do 0,93 in za Količnik hitrosti obdelave pri starejši starostni skupini od 0,87 do 0,92. 

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav o vsebinski veljavnosti, notranji strukturi in povezavah z drugimi spremenljivkami, kot so drugi testi in posebne skupine otrok. Na slovenskem vzorcu je predstavljena faktorska struktura (konfirmativna in eksplorativna).

Norme: IQ točke, intervali zaupanja in percentilni rangi za pet sestavljenih rezultatov: Besedni IQ, Nebesedni IQ, Celotni IQ, Količnik hitrosti obdelave in Splošni jezik.