Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok - ZMS

Z preizkusom zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok - ZMS lahko ocenimo zaznavno motorično delovanje osnovnošolskih otrok. Uporabljamo ga pri otrocih starostih 6 do 10 let.

  • Alojzija Mitić Petek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica je Alojzija Mitić Petek. Izhajala je iz programa R. E. Valleta, ki je skozi njeno osemletno eksperimentalno delo doživel velike spremembe. Te so izhajale iz praktičnih potreb dela z učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, strokovno teoretičnih in statističnih norm ter zahtev. Statistične

izračune je naredila Valentina Hlebec, priročnik pa strokovno pregledala Egidija Novljan. Preizkus smo izdali leta 2001.

Opis:

S pomočjo ZMS je mogoče zbrati in oceniti podatke o zaznavno-motoričnem delovanju osnovnošolskih otrok v prvi triadi šolanja. Preizkus obsega sedem dimenzij zaznavo-motoričnih spretnosti, v katerih je zastopanih 31 različnih zaznavno-motoričnih nalog, ki preverjajo, spodbujajo in ocenjujejo za učno uspešnost pomembna zaznavno-motorična področja delovanja. Preizkus nam nudi naslednje informacije:

  • razumevanje slušno zaznanih besednih navodil,
  • pomnjenje slušno zaznanih informacij,
  • vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in risb,
  • pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih položajev,
  • vidno-motorično usklajenost oz. koordinacijo,
  • vidno-motorično hitrost učenja,
  • vidno-motorično integracijo.


Preizkus je presejalni pripomoček za ugotavljanje ravni zaznavno-motoričnega razvoja po posameznih področjih slušne in vidne zaznave v povezavi z gibalnimi reakcijami, ki so posledica oziroma odziv na slušne ali vidne dražljaje. Uporablja se ga lahko tudi kot korektivno stimulativni razvojni program za področje zaznavne motorike, hkrati pa zbrane naloge služijo kot ideje za izbor vaj. ZMS je lahko tudi pokazatelj napredka na deficitarnem področju.

Kategorija: Univ. dipl. defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi (predbolonjski program) ter mag. specialne in rehabilitacijske pedagogike (bolonjski program) in univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Test je namenjen otrokom v prvi triadi šolanja (od 6. do 10. leta).

Trajanje: Izvedba celotnega preizkusa traja v povprečju od 60 do 90 minut, lahko ga izvedemo tudi v več delih.
Večino nalog vrednotimo med izvajanjem preizkusa.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana s Cronbachovimi koeficienti alfa, je od 0,69 (vidno-motorična usklajenost) do 0,87 (slušno pomnjenje) in 0,95 za celoten preizkus.

Veljavnost: S statističnim postopkom diskriminantne analize so bile ugotovljene razlike med tremi skupinami osnovnošolskih otrok (učno uspešni učenci, učenci z učnimi težavami v osnovni šoli in učenci, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom). Predstavljena je tudi analiza glavnih komponent za merjene spremenljivke ločeno po skupinah in povezave med zaznavno-motoričnimi razsežnostmi, razvojnim količnikom in učnim uspehom med skupinami.

Norme: Kadar uporabljamo preizkus kot presejalni pripomoček, lahko na podlagi rezultata vseh 31 nalog otrokove zaznavno-motorične sposobnosti razdelimo na tri ravni: dobre zaznavno-motorične sposobnosti, težave na zaznavno-motoričnem področju in slabe zaznavno-motorične sposobnosti.