Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok - ZMS

Z preizkusom zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok - ZMS lahko ocenimo zaznavno motorično delovanje osnovnošolskih otrok. Uporabljamo ga pri otrocih od 6. do 10. leta.

  • Alojzija Mitić Petek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univ. dipl. defektologe oz. specialne in rehabilitacijske pedagoge ter mag. specialne in rehabilitacijske pedagogike in univ. dipl. psihologe ter mag. psihologije – A ter drugi, ki imajo izkušnje in znanje iz tega področja ter so dodatno usposobljeni.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica Alojzija Mitić Petek je izhajala iz programa R. E. Vallett, ki je skozi njeno osemletno eksperimentalno delo doživel velike spremembe. Te so izhajale iz praktičnih potreb dela z učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, strokovno teoretičnih in statističnih norm. Statistične izračune je naredila Valentina Hlebec, priročnik pa strokovno pregledala Egidija Novljan. Preizkus smo izdali leta 2001.

Opis:

Preizkus je presejalni pripomoček za ugotavljanje ravni zaznavno-motoričnega razvoja po posameznih področjih slušne in vidne zaznave v povezavi z gibalnimi reakcijami oz. odzivi na slušne ali vidne dražljaje. Preizkus obsega sedem dimenzij zaznavno-motoričnih spretnosti, v katerih je zastopanih 31 različnih zaznavno-motoričnih nalog, ki preverjajo, spodbujajo in ocenjujejo za učno uspešnost pomembna zaznavno-motorična področja delovanja. 

ZMS se lahko uporablja tudi kot korektivno stimulativni razvojni program za področje zaznavne motorike, hkrati pa zbrane naloge služijo kot ideje za izbor vaj. ZMS je lahko tudi kazalnik napredka na deficitarnem področju.

Usposobljenost: Univ. dipl. defektologi oz. specialni in rehabilitacijski pedagogi ter mag. specialne in rehabilitacijske pedagogike in univ. dipl. psihologi ter mag. psihologije – A ter drugi, ki imajo izkušnje in znanje iz tega področja ter so dodatno usposobljeni.

Starost: Od 6. do 10. leta oz. otroci v prvi triadi osnovne šole.

Trajanje: Izvedba celotnega preizkusa traja od 60 do 90 minut, lahko ga izvedemo tudi v več delih. Večino nalog vrednotimo med izvajanjem preizkusa.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana s Cronbachovimi koeficienti alfa, je od 0,69 (vidno-motorična usklajenost) do 0,87 (slušno pomnjenje), za celotni preizkus pa 0,95.

Veljavnost: S pomočjo diskriminantne analize so bile ugotovljene razlike med tremi skupinami osnovnošolskih otrok (učno uspešni učenci, učenci z učnimi težavami v osnovni šoli in učenci, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom). Predstavljena je tudi analiza glavnih komponent za merjene spremenljivke ločeno po skupinah in povezave med zaznavno-motoričnimi razsežnostmi, razvojnim količnikom in učnim uspehom med skupinami.

Norme: Kadar uporabljamo preizkus kot presejalni pripomoček, lahko na podlagi rezultata vseh 31 nalog otrokove zaznavno-motorične sposobnosti razdelimo na tri ravni: dobre zaznavno-motorične sposobnosti, težave na zaznavno-motoričnem področju in slabe zaznavno-motorične sposobnosti.