Test hitrosti percepcije "Vzorci" - THP

Meri faktor percepcije, mentalno hitrost. Namenjen je srednješolcem in odraslim.

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Test hitrosti percepcije "Vzorci" je del testne baterije Vida Pogačnika, ki temelji na Cattell-Hornovi teoriji sposobnosti ter dolgoletnih izkušnjah in spoznanjih avtorja. Prednosti testa so široka uporabnost, ekonomičnost izvedbe in kratek čas aplikacije. Priročnik je prvič izšel leta 1992, leta 1996 je bil dopolnjen, leta 2012 pa ponatisnjen.

Opis:

Test THP je namenjen merjenju faktorja percepcije, mentalne hitrosti in pri manj sposobnih posameznikih tudi biološke inteligentnosti. Sposobnost že zgodaj v adolescenci doseže višek, v odrasli dobi upade. Med spoloma ni razlik. Predmet merjenja je število obdelanih podrobnosti v časovni enoti.

Izvedba je individualna ali skupinska. Test je tipa papir-svinčnik in ni primeren za posameznike, ki na blizu slabo vidijo, saj so podrobnosti na sličicah majhne.

Test ima 36 nalog. V vsaki nalogi je na levi strani vzorec, na desni pa so štirje drugi, med katerimi je samo eden popolnoma enak vzorcu na levi. Posameznik ga mora čim hitreje najti in ga označiti.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: mladostniki od 14 let dalje in odrasli.

Trajanje: Test je časovno omejen na 4,5 minut. Vrednotenje traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Izračunana je na različnih vzorcih po formuli KR-20: 0,86 (161 kandidatov za zaposlitev), 0,71 (121 dijakov, kandidatov za dodelitev štipendij), 0,37 (98 gimnazijcev iz 3. letnika).

Norme: Percentili za dijake ter percentili in IQ za odrasle (N = 311, povprečna starost = 24,57 let). Preračunane splošne norme v obliki IQ-vrednosti (N = 1171), popravljene za starost v intervali po 10 let od 20 do 60 let.