Iskanje poklicne poti – StandardSDS

StandardSDS je namenjen ocenjevanju poklicnih interesov oz. načrtovanje izobraževanja ali kariere.

  • John L. Holland
  • Melissa A. Messer

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i, starem študijskem programu) oz. magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A: enostavno za uporabo) in ostale profile z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji testa sta John L. Holland in Melissa A. Messer. Slovenska standardizacija je potekala pod vodstvom Centra za psihodiagnostična sredstva. Slovenski del priročnika je napisala Dušica Boben.


Opis:

StandardSDS je psihodiagnostično sredstvo iz družine SDS (angl. Self-Directed Search), ki tako kot njegov predhodnik temelji na Hollandovi teoriji kariere oz. teoriji RIASEC, ki predpostavlja, da lahko večino ljudi in poklicev razvrstimo v enega od šestih tipov: realističnega (R), raziskovalnega (I), umetniškega (A), socialnega (S), podjetniškega (E) ali konvencionalnega (C). Vsebuje dva osrednja pripomočka: vprašalnik in iskalo. V vprašalniku Iskanje poklicne poti je vsak tip osebnosti opredeljen glede na določene dejavnosti, zmožnosti, poklice in oceno samega sebe. Posameznik vprašalnik izpolni sam; prav tako sam izračuna rezultate (t.i. Hollandovo tričrkovno šifro) in jih znotraj svojih zmožnosti lahko tudi sam delno interpretira. Iskalo je osebam in svetovalcem v pomoč pri raziskovanju poklicev, ki se, glede na Hollandovo šifro, najbolj ujemajo s poklicnimi interesi, vrednotami, sposobnostmi in osebnimi lastnostmi osebe. Poleg tega je pripravljena knjižica Vi in vaša kariera, ki je namenjena informiranju ali kot pripomoček na delavnicah. Rezultati nam poleg opisa osebnosti skozi posameznikove interese in temu skladne poklice nakazujejo tudi stabilnost poklicne oz. karierne poti.

Pripomočki StandardSDS so namenjeni svetovanju na področju izobraževanja in poklicnega življenja, kot takšni pa so uporabni v šolah, kariernih centrih, pri kandidatih za zaposlitev, spremembi kariere itd.

 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije – A ter drugi profili z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Starost: Od 12. leta naprej, s testatorjevo pomočjo lahko tudi mlajši.

Trajanje: Čas izpolnjevanja ni omejen. Večina posameznikov pride do končne šifre v 10–30 minutah, raziskovanje v Iskalu poklicev pa je odvisno od posameznika (nadaljnjih 20 minut ali več). V primeru uporabe aplikacije TESTrešuj je vrednotene in iskanje poklicev samodejno.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost je ocenjena na podlagi Cronbachovih koeficientov alfa na vzorcu 1463 oseb: 571 osnovnošolcev, 638 gimnazijcev in 254 odraslih. Pri najmlajši skupini so Cronbachovi koeficienti alfa na skupnih lestvicah (tj. tipih) znašali med 0,90 in 0,93; pri srednje stari skupini med 0,89 in 0,93 ter pri najstarejši skupini med 0,92 in 0,94. Cronbachovi koeficienti alfa so bili izračunani še posebej za vse lestvice po področjih (tj. Dejavnosti, Zmožnosti in Poklici) kot tudi za vsak spol posebej. Na manjši skupini gimnazijcev je bila ocenjena retestna zanesljivost pripomočka. V priročniku so povzete tudi analize zanesljivosti z vzorca iz izvirnega ameriškega priročnika.

Veljavnost: Povzete so korelacije med lestvicami znotraj vprašalnika in korelacije vprašalnika z različnimi osebnostnimi vprašalniki za slovenski in ameriški vzorec. Na podlagi slednjega so opisani tudi podatki o veljavnosti, ocenjeni s pomočjo drugih postopkov: razvidna veljavnost, enakovrednost s prejšnjimi izdajami, enakovrednost tiskane in elektronske različice, konvergentna veljavnost s kariernimi interesi in s pristopom do kariere, napovedna veljavnost.

Norme: Norme so v obliki centilov za posamezne lestvice po področjih kot tudi za šest tipov. Vsi centili so skupni ter ločeni glede na spol in tri starostne skupine. Centili so izračunani tudi za indekse skladnosti in diferenciranosti.