Test direktivnih stališč - DS

Test direktivnih stališč meri direktivnost stališč in ekstravertiranost. Namenjen je mladostnikom od 14. leta naprej in odraslim.

  • Reiner Bastine
  • Dževdet Hadžiselimović
  • Živana Bele Potočnik
  • Brigita Hruševar

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor nemškega Testa direktivnih stališč (orig. Fragebogen zur direktiven Einstellung – FDE) je Reiner Bastine (1972). V Sloveniji so test priredili Dževdet Hadžiselimović, Živana Bele Potočnik in Brigita Hruševar. Prvič je bil izdan leta 1979.

Opis:

DS se uporablja za oceno direktivnosti stališč oziroma težnje posameznika k usmerjanju in kontroli dela ter načina doživljanja drugih oseb glede na to, kako si to sam predstavlja. Lahko ga uporabljamo pri ocenjevanju stališč vodij (ali bodočih vodij), pri preverjanju uspešnosti šolanja vzgojiteljev, staršev ali vodilnih kadrov, v socialno psiholoških raziskavah, pa tudi pri svetovalnem in terapevtskem delu, v industriji, na pedagoškem področju – povsod, kjer je pomembna avtoritarnost vedenja. 
DS se izvaja skupinsko ali individualno. Vsebuje 32 trditev, od katerih jih pol sestavlja lestvico Direktivnih stališč, pol pa lestvico Ekstravertnosti. Oseba na trditve odgovarja na 6-stopenjski lestvici.

 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Od 14. leta dalje.

Trajanje: Izvedba traja od 10 do 20 minut. Za vrednotenje potrebujemo nekaj minut.

Zanesljivost: Koeficienti notranje zanesljivosti za lestvico Direktivnih stališč so 0,800,86, za lestvico Ekstravertnosti 0,810,89 (nemški podatki). Koeficienti retestne zanesljivosti po 2–7 tednih so za lestvico Direktivna stališča 0,800,94, za lestvico Ekstravertiranosti pa 0,910,95 (nemški podatki).

Veljavnost: V priročniku so zbrani rezultati različnih tujih raziskav in rezultati 50 študentov Pedagoške akademije iz Pule.

Norme: V priročniku so navedeni parametri porazdelitve obeh lestvic (srednje vrednosti, razpršitve, asimetričnost, sploščenost porazdelitve) iz različnih raziskav. V vzorcih se pojavljajo pomembne razlike med spoloma, zato so potrebne različne norme za ženske in moške. V časopisu TESTinfo št. 1, letnik 2 (1997) in na spletni strani www.center-pds.si so objavljeni rezultati (srednje vrednosti, standardni odkloni)  za posamezni lestvici glede na spol na vzorcu 321 kandidatov za zaposlitev.