Test poklicnih interesov za mladino - TPI

Test poklicnih interesov za mladino je namenjen ugotavljanju vrste in moči poklicnih interesov. Primeren je za mladostnike stare 12 let in več ter odrasle.

  • Martin Irle
  • Živana Bele Potočnik
  • Minka Zajc

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univ. dipl. psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in mag. psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo) ter univ. dipl. pedagogi, ki imajo narejeno prvo stopnjo psihologije.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor nemškega testa (orig. Berufs-Interessen-Test – BIT) je Martin Irle. Slovensko priredbo sta pripravili psihologinji Živana Bele Potočnik in Minka Zajc. Prvič je bil izdan leta 1967.

Opis:

Test je namenjen ugotavljanju vrste in moči poklicnih interesov. Posameznik izbira med opravili različnih poklicev in s tem pokaže večji ali manjši interes za nekatera od devetih interesnih področij ter s tem za določene vrste poklicev.

TPI je ekonomičen in vključuje naslednja interesna področja: manualno delo, umetna obrt, tehniška merjenja, prehrana, kmetijstvo, trgovina, administracija, kultura in socialno delo. Vsako področje obsega po 18 opravil različnih poklicev. Posameznik vsakokrat izbira med štirimi opravili in vsako opravilo ima na izbiro štirikrat v različnih kombinacijah. S tem, da daje prednost opravilom enega ali nekaj interesnih področij, pokaže močnejše zanimanje zanje. Izvedba je skupinska ali individualna.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter univ. dipl. pedagogi, ki imajo narejeno prvo stopnjo psihologije.

Starost: Test uporabljamo za mladostnike in odrasle (od 12. leta naprej).

Trajanje: Izvedba traja od 20 do največ 80 minut, odvisno od hitrosti branja in odločanja. Vrednotenje traja 10 minut.

Zanesljivost: Retestna zanesljivost po enem dnevu: koeficient rang korelacije s popravkom skupnega ranga je za posamezna področja od 0,77 do 0,88 (N = 307 učencev 8. razredov iz Hrvaške), na drugem vzorcu (N = 27 učenk 8. razreda) pa od 0,85 do 0,95. Koeficienti metode analize homogenosti so med 0, 970 in 0,997 (N = 329 učenk 8. razredov iz Ljubljane), koeficienti, izračunani s Kuder-Richardsonovo formulo so od 0,76 do 0,95 (N = 200 učencev 8. razredov iz Beograda in 246 učencev 8. razredov iz Skopja), nemški podatki (N = 310) pa od 0,75 do 0,94.

Veljavnost: V priročniku je predstavljenih več nemških raziskav. Z eno so s percentilnimi rangi potrdili, da obstajajo tipični poklicni interesi za določeno skupino ljudi, ki se razločno razlikujejo po vrsti in moči od rezultatov drugih skupin.

Norme: Priročnik vsebuje norme ločene po spolu, kraju bivanja (mesto, vas) in po narodnosti (za vsako bivšo jugoslovansko republiko posebej) za učence 8. razredov osemletne osnovne šole. Dobljene so na osnovi rezultatov testiranja 10.525 učenk in učencev 8. razreda osemletne osnovne šole v vseh šestih republikah bivše Jugoslavije, iz Slovenije jih je bilo 303.