Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu - VMTM

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu meri raven prisotnosti medosebnih težav, kot jih mladostnik zaznava v različnih medosebnih situacijah. Primeren je za mladostnike od 11. do 22. leta starosti.

  • Cándido J. Inglés
  • María S. Torregrosa
  • Xavier F. Méndez
  • Maria D. Hidalgo
  • Melita Puklek Levpušček
  • Maja Zupančič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na svetovalne delavce v šolah, univ. dipl. psihologe in mag. psihologije – A, univ. dipl. pedagoge, ki so naredili prvo stopnjo psihologije, mag. (prof.) pedagogike.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji Vprašalnika o medosebnih težavah v mladostništvu (org. Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la Adolescencia – CEDIA) so Cándido J. Inglés, María S. Torregrosa, Xavier F. Méndez in María D. Hidalgo. Slovensko priredbo sta pripravili Melita Puklek Levpušček in Maja Zupančič, Center za psihodiagnostična sredstva pa je vodil slovensko standardizacijo. Statistične izračune je prispeval Boštjan Bajec, priročnik pa je strokovno pregledal Gregor Sočan. Vprašalnik je prvič izšel leta 2008.

Opis:

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu je samoocenjevalna lestvica, ki meri raven prisotnosti medosebnih težav. Vključuje širok razpon odnosov in socialnih situacij z ljudmi različnih starosti, spolov, nivojev avtoritete in zaupnosti v različnih okoljih, kot so npr. družina, šola, prijatelji, raznospolni odnosi ter situacije na ulici, v trgovini in drugih javnih mestih. 
Vprašalnik lahko uporabljamo individualno ali skupinsko v diagnostičnem postopku, pri svetovanju ali terapevtski obravnavi medosebnih težav, kot podlago za načrtovanje individualnega programa ipd. Ima 36 postavk, ki sestavljajo pet podlestvic: Asertivnost, Odnosi z nasprotnim spolom, Govorjenje v javnosti, Družinski odnosi in Prijateljski odnosi. Dobimo tudi Skupni rezultat VMTM.
 

Usposobljenost: Svetovalni delavci v šolah, univ. dipl. psihologi in mag. psihologije – A, univ. dipl. pedagogi, ki so naredili prvo stopnjo psihologije, mag. (prof.) pedagogike.

Starost: Mladostniki od 11 do 22 let.

Zanesljivost: Koeficienti, izračunani na slovenskem standardizacijskem vzorcu (N = 1393), znašajo med 0,67 (Prijateljski odnosi) in 0,92 (Asertivnost) ter 0,93 za Skupni rezultat. Retestna zanesljivost po enem mesecu na pilotni verziji vprašalnika (N = 166) je bila od 0,44 (Prijateljski odnosi) do 0,84 (Odnosi z nasprotnim spolom) in 0,80 za Skupni rezultat.

Veljavnost: V priročniku je opisano preverjanje konstruktne veljavnosti s faktorsko analizo, navedene pa so tudi povezave s težavami v socialnih situacijah, z generalizirano in specifično socialno anksioznostjo ter z osebnostnimi potezami.

Norme: Percentili za dekleta in fante v treh starostnih skupinah: 11–13, 14–15, 16–22 let.