Vprašalnik o spoprijemalnem vedenju odraslih – CSA-2

Vprašalnik CSA-2 meri pogostost uporabe in subjektivne ocene koristnosti strategij ter stilov spoprijemanja s težavami pri odraslih (od 18 do 80 let).

  • Erica Frydenberg
  • Ramon Lewis

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na svetovalce z različnih strokovnih področij (npr. delavce v zdravstvu in sociali, terapevte, kadrovike, kovče).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja vprašalnika Spoprijemalno vedenje odraslih (org. Coping Scale for Adults) sta Erica Frydenberg in Ramon Lewis. Leta 2014 je v Avstraliji izšla druga različica tega vprašalnika. Slovensko priredbo smo prvič izdali leta 2022. Pripravila sta jo psihologa David Gosar in Dušica Boben. Strokovno jo je pregledal Roman Koštal, strokovni vodja prve priredbe različice tega vprašalnika za mladostnike (ACS-2, prej VSTM).

Opis:

CSA-2 je raziskovalni in klinični samoocenjevalni pripomoček, ki posameznike podpira pri raziskovanju lastnega spoprijemalnega vedenja. Temelji na transakcijski teoriji R. Lazarusa o pojmovanju stresa in spoprijemanja z njim. Ima dolgo in kratko obliko. Za svetovanje, klinične namene in namene učenja je predvidena dolga oblika. Kratka oblika vprašalnika se uporablja predvsem za namene raziskovanja ali nadaljnjih meritev. Obe merita 20 konceptualni in empirično ločenih strategij in 3 stile. Obe obliki obstajata v splošni in specifični obliki (tj. bodisi v navezavi na spoprijemanje s težavami na splošno bodisi v navezavi na specifično težavo/skrb). Pri vseh različicah strokovnjak predhodno določi še, ali bo oseba ocenjevala samo pogostost uporabe ali tudi koristnost načina spoprijemanja.

  • UČINKOVITI STIL (Usmerjenost k reševanju težave, Usmerjenost k pozitivnemu, Zidanje gradov v oblakih, Izboljševanje odnosov, Humor, Nekaj doseči s trdim delom, Iskanje sprostitve, Zaščititi sebe)
  • NEUČINKOVITI STIL (Skrbeti, Samoobtoževanje, Negativne misli, Neobvladovanje, Zmanjševanje napetosti)
  • EKSPRESIVNI STIL (Podpora drugih ljudi, Zapiranje vase (obrnjena), Ignoriranje težave (obrnjena))

 

Usposobljenost: Svetovalci z različnih strokovnih področij, npr. delavci v zdravstvu in sociali, terapevti, kadrovniki, kovči.

Starost: Vprašalnik je primeren za odrasle (od 18 do 80 let).

Trajanje Izpolnjevanje kratke oblike vprašalnika traja od 5 do 10 minut, dolge od 15 do 30 minut. Dolžina izvedbe je odvisna od tega, ali osebe strategije spoprijemanja ocenjujejo samo glede na pogostost uporabe ali tudi glede koristnosti. Vrednotenje kratke oblike traja približno 10 minut, vrednotenje in risanje profila za dolgo obliko pa okoli 30 minut. V primeru izvedbe preko aplikacije TESTrešuj sta vrednotenje in izris profila samodejna.

Zanesljivost: Na vzorcu 883 odraslih Slovencev so slovenski avtorji za splošno dolgo obliko (pogostost) izračunali Cronbachove koeficiente alfa za strategije od 0,58 do 0,88, za Učinkoviti stil 0,86, Neučinkoviti stil 0,89 in za Ekspresivni stil 0,73. Pri kratki obliki so bili na istem vzorcu koeficienti nižji.

Veljavnost: Konstruktna veljavnost je bila ocenjena na podlagi metode najmanjših kvadratov (minres) in faktorske analize postavk, za kriterijsko veljavnost pa so v priročniku zbrani rezultati številnih tujih raziskav ter slovenska raziskava o spoprijemalnem vedenju in zasvojenostjo s spletom. Za oceno veljavnosti stilov spoprijemanja so bile izračunane korelacije med tremi stili kratke in tremi stili dolge oblike CSA-2.

Norme: Avtorja za razlago rezultatov priporočata izravnane vrednosti, sicer pa so v priročniku podane tudi norme za slovensko skupino odraslih v obliki centilov. Izračunane so za celotno skupino odraslih ter glede na spol in starost (18–29, 30–39, 40–59, 60–74 in 75+ let).