Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM

Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike meri vedenje mladostnikov pri spoprijemanju s težavami. Namenjen je mladostnikom od 12. do 18. leta starosti.

 • Erica Frydenberg
 • Ramon Lewis
 • Roman Koštal
 • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu), pedagoge, specialne pedagoge, socialne pedagoge, šolske svetovalne delavce in druge strokovnjake, ki se profesionalno ukvarjajo z mladostniki.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja avstralskega Vprašalnika o spoprijemanju s težavami za mladostnike (orig. Adolescent Coping ScaleACS) sta Erica Frydenberg in Ramon Lewis. Prvič sta ga izdala leta 1993. Slovensko priredbo smo naredili na Centru za psihodiagnostična sredstva pod strokovnim vodstvom Romana Koštala, ki je skupaj z Dušico Boben priredil vprašalnik in zapisal slovensko besedilo priročnika. Pri standardizaciji so nam pomagali šolski psihologi in šolski svetovalni delavci iz 8 osnovnih in 8 srednjih šol. Priročnik je strokovno pregledala Vlasta Zabukovec. VSTM je v Sloveniji prvič izšel leta 2001.

Opis:

Vprašalnik temelji na transakcijski teoriji R. Lazarusa o pojmovanju stresa in spoprijemanja z njim ter je namenjen merjenju spoprijemalnega vedenja mladostnikov od 11. do 19. leta.

Vprašalnik ima dolgo in kratko obliko, obe pa obstajata v splošni in posebni obliki. Prva meri, kako se mladostnik spoprijema s težavami na splošno, druga pa, kako se spoprijema s težavo, ki je zanj trenutno najbolj v ospredju. Pri dolgi obliki vprašalnika (tako splošni kot posebni obliki) mladostnik ocenjuje svoje spoprijemalno vedenje na 79 postavkah s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. Zadnja postavka je odprtega tipa, namenjena temu, da mladostnik opiše vedenje, ki nemara v predhodnih postavkah ni bilo omenjeno. Rezultati nam opišejo osemnajst spoprijemalnih strategij:

 • podpora drugih ljudi,
 • veliko delati in nekaj doseči,
 • dobri prijatelji,
 • zidanje gradov v oblakih,
 • zmanjševanje napetosti,
 • ignoriranje težav,
 • zapiranje vase,
 • usmerjenost k pozitivnemu,
 • iskanje sprostitve,
 • usmerjenost k reševanju težave,
 • skrbeti,
 • iskanje pripadnosti,
 • neobvladovanje,
 • dejavnosti v širši družbi,
 • samoobtoževanje,
 • iskanje duhovne podpore,
 • iskanje strokovne pomoči,
 • telesna rekreacija.

 

Navedenih osemnajst spoprijemalnih strategij lahko (glede na statistične podatke slovenskega vzorca) združimo v dva osnovna stila spoprijemanja: paliativno ali blažilno spoprijemanje in instrumentalno-interaktivno spoprijemanje.

VSTM je v pomoč strokovnjakom, ki pomagajo mladostnikom, kot tudi raziskovalcem s področja psihologije, vzgoje in izobraževanja. Vprašalnika (dolgo in kratko obliko) se lahko uporablja individualno ali skupinsko, z namenom individualnega ali skupinskega svetovanja in dela z mladostniki: diskusije v razredu, delo v malih skupinah, delavnice v parih ...

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter univ. dipl. pedagogi, ki so naredili prvo stopnjo psihologije, mag. (prof.) pedagogike, šolski svetovalni delavci drugih profilov.

Starost: mladostniki od 11;0 do 18;11 leta oz. od 6. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole.

Trajanje: Izpolnjevanje dolge oblike vprašalnika traja približno 10 minut, kratke oblike 5 minut. Dolžina izvedbe je odvisna tudi od dolžine uvodnega del (navodila) in od tega, ali mladostniki rešujejo splošno obliko, posebno obliko ali samo eno od njiju. Za vrednotenje in risanje profila, ki ga lahko izvedejo tudi mladostniki, porabimo približno 10 do 15 minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost je bila izračunana na vzorcu 1179 slovenskih mladostnikov, starih od 11 do 19 let (od 6. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole). Cronbachovi koeficienti alfa so za lestvice posebne dolge oblike vprašalnika od 0,47 do 0,88, mediana je 0,69 in povprečje 0,70, za lestvice splošne dolge oblike vprašalnika pa od 0,41 do 0,84.

Veljavnost: S faktorsko analizo (konstruktna veljavnost) smo potrdili obstoj 18 dimenzij, tako kot v Avstraliji. Opisane so tudi raziskave v tujini in Sloveniji, ki so ugotavljale povezave spoprijemalnih strategij mladostnikov z izobrazbo staršev, krajem bivanja (mesto, primestje), posebnimi kategorijami težav in samopodobo.

Norme: Norm glede na starost in spol mladostnikov nismo računali (čeprav se razlike pojavljajo in so v priročniku tudi opisane), saj je vprašalnik namenjen kot pripomoček za delo z mladostniki in ne kot psihodiagnostično sredstvo. Surove rezultate lestvic le izravnamo glede na število postavk.