Merjenje razredne klime - MRK

Merjenje razredne klime zajema štiri vprašalnike, ki merijo različne vidike razredne klime v dveh oblikah: obstoječa in želena klima. Uporabljamo ga od nižjih razredov osnovne šole do srednje šole.

  • Vlasta Zabukovec

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na učitelje in šolske svetovalne delavce.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica priročnika je Vlasta Zabukovec. Priročnik je napisala z željo, da bi bil v pomoč predvsem učiteljem pri delu v razredu, uporabljajo pa ga lahko tudi svetovalni delavci na šoli. Priročnik z vprašalniki, ki ga je strokovno pregledala Barica Marentič Požarnik, je prvič izšel marca leta 1998 (prvi ponatis pa že maja istega leta).

Opis:

V priročniku so predstavljeni štirje vprašalniki, ki merijo različne vidike razredne klime. Vsak vprašalnik ima dve obliki, in sicer za obstoječo in želeno razredno klimo. Prva meri dogajanje, kot ga zaznavajo učenci in učitelji v danem trenutku, druga pa želje, motive glede na to, kako naj bi v razredu bilo. Na vprašalnik odgovarjajo učenci (razred) in njihov učitelj.

Izbirate lahko med vprašalniki:

MOJ RAZRED, ki je primeren za učence in učitelje nižje stopnje osnovne šole. Ima 25 trditev, na katere učenec in učitelj odgovarjata s "tako je" ali "ni tako" (obstoječe stanje) oz. "želim" ali "ne želim" (želeno stanje). Imamo tudi obliko za najmlajše, kjer jim trditve lahko preberejo učiteji, oni pa odgovorijo z izbiro obrazka: J ali LKategoriji razredne klime, ki ju izmerimo, sta: medosebni odnosi in osebnostni razvoj.

RAZREDNO OKOLJE, ki je primeren za učence in učitelje višje stopnje osnovne šole. Ima 21 trditev, na katere učenec in učitelj odgovarjata s "tako je" ali "ni tako" (obstoječe stanje) oz. "želim" ali "ne želim" (želeno stanje). Kategoriji razredne klime, ki ju izmerimo, sta: medosebni odnosi in sistem.

UČNA KLIMA, ki je primerna za dijake srednje šole in njihove učitelje. Ima 13 trditev, na katere dijak in učitelj odgovarjata na petstopenjski lestvici (od 1 = skoraj nikoli do 5 = zelo pogosto). Kategoriji razredne klime, ki ju izmerimo, sta: medosebni odnosi in osebnostni razvoj.

UČNO OKOLJE, ki je primeren za srednješolce in njihove učitelje. Ima 80 trditev, na katere dijak in učitelj odgovarjata na štiristopenjski lestvici (od 1 = sploh ne drži do 4 = povsem drži oz. od 1 = sploh ne želim do 5 = močno želim). Kategorije razredne klime, ki jih izmerimo, so: medosebni odnosi, sistem, osebnostni razvoj in neorganiziranost.

Pri vseh vprašalnikih lahko primerjamo rezultate učencev (razreda) z učiteljevimi, primerjamo pa tudi rezultate obstoječe in želene klime. Rezultati nam lahko pomagajo pri oceni trenutnega dogajanja v razredu, in pri načrtovanju programa za spreminjanje razredne klime. V priročniku najdete napotke za analizo rezultatov, podani pa so tudi nekateri statistični podatki, zbrani na različnih vzorcih.

Kategorija: Učitelji in drugi strokovni delavci na šoli.

Starost: Od nižjih razredov osnovne šole do srednje šole.

Trajanje: Trajanje izvedbe vprašalnikov je odvisno od dolžine vprašalnika ter hitrosti branja in odločanja otroka/mladostnika, ki ga izpolnjuje. Vrednotenje traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachovi koeficienti notranje zanesljivosti za Moj razred (N = 134) so od 0,64 do 0,83, za Razredno okolje (N = 106) od 0,49 do 0,79, za Učno klimo (N = 105) od 0,51 do 0,86, za Učno okolje (N = 140) pa od 0,51 do 0,82.

Norme: V obliki aritmetičnih sredin in standardnih odklonov ter kriteriji za ocene razlik (majhna – zmerna – velika) med obstoječo in želeno razredno klimo.