Preizkus predbralnih zmožnosti – PPZ

Preizkus predbralnih zmožnosti meri stopnjo razvitosti predbralnih zmožnosti pri otrocih od 5. do 7. leta.

  • Ivanka Bider Petelin
  • Martina Ozbič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univ. dipl. (pred bolonjskim programom) in magistre (bolonjski program) specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije in surdopedagogike, psihologije. Za pedagoge, inkluzivne pedagoge, socialne pedagoge in tiste, ki so po izobrazbi iz sorodnih smeri, se zahteva dodatno usposabljanje.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorici preizkusa sta Ivanka Bider Petelin in Martina Ozbič. Avtorica priročnika je Ivanka Bider Petelin, strokovno pa sta ga pregledali Martina Ozbič in Barbara Šömen Škrabanje. Preizkus smo izdali leta 2022.

Opis:

PPZ meri stopnjo razvitosti šestih razsežnosti predbralnih zmožnosti – fonološko zavedanje (ločeno na zgodnje, osnovne in napredne spretnosti), hiter priklic jezikovnih informacij, slušni delovni spomin in vidno-zaznavne zmožnosti. Vsaka razsežnost se meri preko podtestov, ki jih je vseh skupaj 16. To so: Fonemsko razlikovanje, Prepoznavanje rime, Združevanje zlogov, Zlogovanje, Prepoznavanje prvega glasu, Glaskovanje, Odstranitev dela nebesede, Hitro poimenovanje, Fonološka tekočnost, Semantična tekočnost, Pomnjenje vrstnega reda besed v zgodbi, Pomnjenje števk, Pomnjenje zadnje besede v povedi, Vidno razlikovanje, Vidni spomin in Vidno-prostorski spomin. 

Rezultati posameznih testnih nalog nam nudijo obsežno informacijo o razvitosti šibkejših in močnejših področij razvoja, o otrokovi pripravljenosti na učenje branja in na sodelovanje v strukturiranem učnem okolju. Ocena predbralnih zmožnosti je lahko primerno izhodišče za načrtovanje programa pomoči otrokom, s tveganjem za težave na področju branja.

Usposobljenost: univ. dipl. (pred bolonjskim programom) in magistri (bolonjski program) specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije, surdopedagogike in psihologije. Za pedagoge, inkluzivne pedagoge, socialne pedagoge in tiste, ki so po izobrazbi iz sorodnih smeri, se zahteva dodatno usposabljanje.

Starost: Test je namenjen otrokom med 5. in 7. letom starosti.

Trajanje: Izvedba traja približno 30–40 minut (priporoča se izvedba v dveh delih), vrednotenje pa vzame približno 15 minut. Delno si lahko pomagate s spletno aplikacijo TESTrešuj, ki vnesene surove rezultate samodejno pretvori v normativne vrednosti.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost celotnega preizkusa izračunana na podlagi Cronbachovega koeficienta znaša 0,87.

Veljavnost: V priročniku so predstavljeni rezultati analize glavnih komponent in podatki o napovedni moči posameznih podtestov. Vključene so tudi korelacije med PZZ in Testom zgodnjih bralnih zmožnosti (Jurišič, 2001) in rezultati diskriminativne analize na skupini otrok, ki kažejo tveganje za nastanek težav na področju branja in skupini otrok brez tveganja za nastanek tovrstnih težav.

Norme: Slovenske norme so pridobljene na vzorcu 307 otrok. Za vsak podtest so izračunane stanine vrednosti za štiri starostne skupine: 5;0–5;5, 5;6–6;0, 6;1–6;5 in 6;6–7;0 leta.