Profil ocene posebnih potreb - SNAP

Pomaga pri sistematičnem zbiranju podatkov o otrokovih specifičnih učnih težavah.

 • C. Weedon
 • G. Reid
 • Marinka Grobler
 • Milena Košak Babuder
 • Mojca Lipec Stopar
 • Lidija Magajna
 • Martina Ozbič
 • Suzana Pulec Lah

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na profesorje specialne in rehabilitacijske pedagogike, (specialne pedagoge), profesorje logopede, surdopedagoge in psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo). Prav tako lahko SNAP uporabljajo univ. dipl. pedagogi z vsaj 3-letnimi izkušnjami na področju dela s SUT, ki so se tudi dodatno izpopolnjevali. 

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Profila ocene posebnih potreb (orig. Special Needs Assessment Profile – SNAP) sta Charles Weedon in Gavin Reid. Pobudo za slovensko priredbo je dala Marija Kavkler, pri priredbi preizkusov pa so pomagale specialne pedagoginje Marinka Grobler, Milena Košak Babuder, Mojca Lipec Stopar, Martina Ozbič in psihologinja Lidija Magajna. Pri prevodih so sodelovali Tajana Brajović, Marjeta Trstenjak, Mateja Hudoklin in Darko Kovačič, pri pilotski študiji pa svetovalne delavke iz desetih vrtcev in osnovnih šol ter sedem absolventk specialne in rehabilitacijske pedagogike ter psihologije. Strokovno sta gradivo pregledali Alojzija Mitić Petek in Damjana Kogovšek. Priročnik, vprašalnike in zgoščenko smo prvič izdali leta 2009. Pripravljamo novo dopolnjeno izdajo SNAP, ki vsebuje tudi dva nova vprašalnika.

Opis:

Omogoča sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih težav. Slovenski naslov je skladen z izvirnikom, vendar po slovenski zakonodaji posebne potrebe vključujejo več področij, kot jih pokriva SNAP. SNAP ni test v psihometričnem smislu, temveč pripomoček za zbiranje informacij o učencu, ki so pomembne za ugotavljanje morebitnih težav pri določeni spretnosti. Čeprav vsebuje preizkuse, pri katerih dobimo kvantitativne mere, ni nastal s standardizacijo, zato otrok ne moremo natančno razvrščati ali med njimi natančno razlikovati. SNAP je tako neke vrste triaža, za nadaljnje proučevanje in poglobljeno raziskovanje posameznikovih specifičnih učnih težav pa potrebujemo natančnejše metode ali merske pripomočke.SNAP zajema naslednje specifične učne težave in njihove dejavnike:

 • Težave z delovnim spominom
 • Težave s hitrostjo obdelave
 • Težave s slušno obdelavo informacij
 • Neverbalne specifične učne težave
 • Težave s pismenostjo oziroma disleksije
 • Težave z vidno obdelavo
 • Fonološke težave
 • Diskalkulija
 • Disgrafija
 • Razvojne motnje koordinacije oz. dispraksije
 • Specifične govorno-jezikovne in komunikacijske težave
 • Hiperleksija
 • Motnja pomanjkljive pozornosti (ADD)
 • Hiperaktivnost
 • Težave s socialnim zavedanjem in komuniciranjem
 • Pomanjkanje nujnih maščobnih kislin
 • Šolska samopodoba (samospoštovanje)
 • Socialna samopodoba (samospoštovanje)

 

Poleg priročnika je glavni del kompleta SNAP računalniški program (na zgoščenki), s katerim dobimo profil učenčevih težav in za vsako od težav tudi nasvete za ravnanje v šoli in doma.

Informacije o otroku vpišemo v program na podlagi treh izpolnjenih vprašalnikov na papirju: vprašalnika za oceno učenca, ki ga izpolnijo učitelji v šoli, starši vpišejo družinske podatke, otrok pa izpolni vprašalnik kakšen sem?, ki nam dá informacije o njegovi samopodobi na socialnem in šolskem področju.

Vprašalnik za oceno učenca (118 vprašanj) obsega informacije s področij branja, pisanja, računanja, govorjenja in poslušanja, izgovorjave, organizacije, socialnega in drugega vedenja, čustvovanja, pozornosti, spomina, gibalnih veščin, informacije glede hitrosti dela ter vidnih in zaznavnih sposobnosti. Pri nekaterih vprašanjih je priporočen oziroma je na voljo preizkus, s katerim dobimo ustrezno oceno za neko spretnost.

Kategorija: Univ. dipl. specialni in rehabilitacijski pedagogi (predbolonjski program), logopedi ter univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Namenjen je zbiranju podatkov o učnih težavah otrok, starih od 5 do 14 let.

Trajanje: Odvisno od posameznika, saj vprašalnike izpolnijo tudi starši, učitelj in otrok. Izvedba vseh 15 preizkusov traja 45 minut. Za vnos podatkov v računalnik potrebujemo nekaj minut, vrednotenje je avtomatično.

Zanesljivost, veljavnost: V priročniku psihometrični podatki niso natančno opisani. Avtorja za več podatkov navajata spletno stran.