Storitve za osnovne in srednje šole

Identifikacija nadarjenih učencev in dijakov.

Za osnovne in srednje šole izvajamo psihološki del identifikacije že evidentiranih nadarjenih učencev/dijakov po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli oz. Konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju.
Pri tem uporabljamo Ravenove progresivne matrice (glede na starost izberemo primerno obliko) ali Wechslerjevo lestvico inteligentnosti za otroke in mladostnike in slikovno ali besedno obliko Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja. Katere merske pripomočke bomo uporabili, se odločimo po razgovoru s šolsko svetovalno službo.

Naša storitev vključuje:

  • izbiro primernih testov in izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja,
  • vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov,
  • poročilo za vsakega učenca/dijaka in poročilo za šolo,
  • predstavitev rezultatov koordinatorju za delo z nadarjenimi in oddelčnemu učiteljskemu zboru,
  • individualno predstavitev rezultatov učencu/dijaku in staršem.

Cene: okvirno 40-45,00 EUR + DDV na posameznika (odvisno od izbranih testov, velikosti skupine in oddaljenosti od Ljubljane). Napišite nam vaše želje in poslali vam bomo ponudbo s točnim izračunom cene.

Šolskim psihologom lahko pomagamo tudi samo pri kateri od zgoraj naštetih delov identifikacije nadarjenih učencev/dijakov. Najpogosteje zanje vrednotimo psihološke teste (cena npr. za vrednotenje Torranceovega testa ustvarjalnega mišljenja, brez pisanja razlage rezultatov, je 15,00 EUR + DDV).

Psihološka ocena primernosti za vpis otroka v 1.razred osnovne šole.

Na podlagi zahtev šolske svetovalne službe lahko izvedemo psihološko testiranje otroka/otrok ob predčasnem ali odloženem vstopu v šolo.

Naša storitev vključuje:

  • izbiro primernih testov in izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja,
  • vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov,
  • mnenje za vsakega otroka,
  • predstavitev rezultatov svetovalni delavki na šoli in po želji tudi staršem.

Cene: okvirno od 50,00 do 100,00 EUR + DDV na otroka (odvisno od izbranih testov, velikosti skupine in oddaljenosti od Ljubljane). Napišite nam vaše želje in poslali vam bomo ponudbo s točnim izračunom cene.

Ocena specifičnih sposobnosti učencev z eMFBT

Za osmo- in devetošolce izvajamo ocenjevanje potenciala specifičnih intelektualnih sposobnosti, ki jih skupaj z drugimi podatki (interesi, šolske ocene, …) uporabimo pri poklicnem svetovanju in odločitvah učencev za vpis v srednjo šolo.

Učenci izpolnjujejo računalniški test eMFBT, kateremu lahko dodamo še Vprašalnik iskanje poklicne poti za sistematičen pregled interesnih področji učenca.

Naša storitev vključuje:
 • izbiro primernih testov in izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja,
 • razlago rezultatov,
 • poročilo za vsakega učenca in poročilo za šolo,individualno predstavitev rezultatov šolski svetovalni službi, učencu in staršem.

Cene: okvirno 45,00-50,00 EUR + DDV na posameznika (odvisno od izbranih testov, velikosti skupine in oddaljenosti od Ljubljane). Napišite nam svoje želje in poslali vam bomo ponudbo s točnim izračunom cene.


Internetno samotestiranje - Iskanje poklicne poti

Učenci tretje triade ali dijaki lahko preko interneta rešujejo vprašalnik »Iskanje poklicne poti« (z mednarodno kratico SDS), ki jim pomaga pri razmišljanju in odločanju o njihovem bodočem poklicu in s tem izobraževalni poti. Vprašalnik je primeren za vse dijake in učence, ki imajo za izobraževanje višje cilje.

Vprašalnik »Iskanje poklicne poti« je razvil dr. John Holland, ki je svoj model zgradil na predpostavki, da lahko večino ljudi in tudi poklicev razvrstimo v šest skupin (on jih imenuje tipe): realistični, raziskovalni, umetniški, socialni, poslovni in konvencionalni. Rezultati testiranja lahko pomagajo posamezniku pri razmišljanju o samem sebi, svojih željah, znanjih in sposobnostih in pri razumevanju povezanosti lastnih veščin ter interesov z njihovo izbiro poklica. Velja namreč, da so tisti posamezniki, ki izberejo poklic oz. kariero, ki ustreza njihovemu tipu, pri svojem delu tudi bolj zadovoljni in uspešni.

Rezultati so zapisani v poročilu, kjer učenec oz. dijak najde:


Čeprav učenec ali dijak dobita poročilo, je zaželeno, da mu rezultate še bolj podrobno razloži in se z njim pogovori strokovnjak, ki vprašalnik dobro pozna. To je lahko šolski psiholog, lahko pa tudi kateri koli svetovalni delavec ali učitelj/profesor, ki je uspešno zaključil usposabljanje (več).

Cena po trenutno veljavnem ceniku.