Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike - LSAA

Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike meri mladostnikovo doživljanje strahu, zaskrbljenosti in nesproščenosti v socialnih situacijah. Primerna je za mladostnike od od 11. do 18. leta.

  • Melita Puklek Levpušček

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na šolske svetovalne delavce, strokovne delavce v sociali in strokovne delavce v zdravstvu, univ. dipl. psihologi in mag. psihologije.

Center za psihodiagnostična sredstva dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica Melita Puklek Levpušček je Lestvico socialne anksioznosti prvič izdala leta 2008. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo organizirali in vodili zbiranje podatkov za standardizacijo, Boštjan Bajec je izračunal psihometrične lastnosti lestvice in norme, primer uporabe je v priročnik zapisala Nada Hribar. Priročnik je strokovno pregledal Gregor Sočan.

Opis:

Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike meri mladostnikovo doživljanje strahu, zaskrbljenosti in nesproščenosti v socialnih situacijah. Zajema tipične socialne situacije, v katerih mladostnik doživlja socialno anksioznost: druženja s poznanimi vrstniki, vzpostavljanje in vzdrževanje stika z nepoznanimi vrstniki ali z vrstniki nasprotnega spola, vrstniške zabave, izpostavljanje v razredu in nastopanje. Z LSAA lahko prepoznamo mladostnike s socialno anksioznostjo, ugotavljamo temeljna področja mladostnikovih težav v socialnih stikih ter doživljanje in vedenje mladostnikov, ki imajo pomanjkljive socialne veščine ali jih ne znajo primerno uporabiti v socialnih situacijah; vzroke manjše priljubljenosti mladostnikov pri vrstnikih, načrtujemo svetovalne intervence, uspešnost preventivnih ali terapevtskih programov in razlikujemo socialno anksioznost mladostnikov v različnih obdobjih mladostništva. 

Lestvico, ki ima 28 postavk, lahko uporabimo individualno ali skupinsko, na papirju ali preko spletne aplikacije. Posameznik svoje odgovore o pogostosti doživljanja ali vedenja oceni na 5- stopenjski lestvici. 

Postavke so razdeljene na dve podlestvici: zaskrbljenost in strah pred negativnim socialnim vrednotenjem (kognitivna in čustvena komponenta) ter tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku (vedenjska in čustvena komponenta).

 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter šolski svetovalni delavci, strokovni delavci s področja socialnega dela in zdravstvu.

Starost: mladostniki med 11. in 18. letom, z nekaj prilagoditvami tudi študenti.

Trajanje: Izvedba navadno traja 10–15 minut, vrednotenje pa le nekaj minut. Če za izvedbo uporabite spletno aplikacijo TESTrešuj, je vrednotenje samodejno. 

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (Cronbachov alfa) je 0,91 za zaskrbljenost in strah pred negativnim vrednotenjem, 0,80 za tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku ter 0,90 za celotno lestvico LSAA (N = 1300).

Veljavnost: V priročniku so predstavljene raziskave konstruktne veljavnosti (prva faza razvoja vprašalnika), rezultati konfirmativne faktorske analize (končna oblika lestvice) ter raziskave konvergentne veljavnosti.

Norme: Percentili so izračunani ločeno po spolu, za mladostnike od 11. do 18. leta.